سامسونگ با موفقیت اولین نمونه اولیه SSD با ارزش کلیدی را که مطابق با استاندارد باز جدید است، توسعه داد.