معرفی PM9C1a با پشتیبانی از کنترلر ۵ نانومتری ساموسنگ